Skip to main content
TERAPIE

S čím Vám mohu pomoci?

 • Jste v takové psychosociální situaci, se kterou si nemůžete poradit vlastními silami?
 • Nabízím několik základních oblastí, kterými se ve své psychoterapeutické praxi zabývám.

Dospělí

 • životní krize
 • nepřehledné a traumatizující životní okolnosti
 • zásadní rozhodnutí, životní křižovatka
 • psychosomatické potíže
 • změna zaměstnání, hledání vlastní profesní realizace.
 • posttraumatický stav
 • truchlení – vyrovnání se se ztrátou
 • deprese – hledání vnitřních zdrojů a životní motivace

Děti a mládež

 • výchovné poradenství
 • zlepšení schopnost učit se
 • zlepšení pozornosti
 • zlepšení komunikačních dovedností
 • výchovné potíže
 • zloba a agresivní chování
 • psychosomatické onemocnění
 • volba povolaní
 • drogová problematika
 • rizikový životní styl
TERAPIE

Služby

S terapií jsem byla nesmírně spokojená. Petr má neuvěřitelnou trpělivost a pedagogický talent.

Jana Nováková

Psychoterapie

Osobně vnímám psychoterapii jako proces hlubokého setkání s osobním příběhem klienta, díky kterému můžeme společně nahlédnout a reflektovat skutečnosti jeho vnitřního (a tudíž reálného) světa.

V tomto procesu se vnímám spíše jako průvodce než vykladač či expert. Věřím, že největším expertem na jeho život je sám klient a mou ambicí je pomoci najít jeho vnitřní zdroje pro řešení situace, která ho přivedla do terapie.

Přestože nepopírám své kořeny v hlubinně a psychodynamicky orientovaných psychoterapeutických směrech ve kterých jsem vycvičen, nebráním se ani direktivnějšímu přístupu, pokud to situace a potřeby klienta vyžadují. Přikláním se k názoru, že s každým klientem společně hledáme a vytváříme jedinečný terapeutický přístup, který vyžadují právě jeho aktuální potřeby.

Psychoterapie dětí a mládeže

Mám více než dvacetiletou praxi v oblasti výchovy ohrožené mládeže. Součástí této praxe jsou i terapeutické a arteterapeutické intervence včetně dvou výzkumů účinků arteterapeutických přístupů.

Arteterapie individuální

Ve své psychoterapeutické praxi kombinuji verbální a neverbální (arteterapeutický) přístup.

V Atelieru kruh je bohaté zázemí výtvarných prostředků, které můžeme použít pro rozšíření výrazových prostředků nutných pro objasnění potíží, se kterými klient přichází do terapie.

Může se jednat o práci s hlínou, malbou či jiným výtvarným materiálem.

Arteterapie skupinová

Atelier kruh nabízí program uzavřené arteterapeutické skupiny.

Jedná se o skupinu maximálně dvanácti osob, kteří se pravidelně scházejí a pomocí výtvarných prostředků a jejich společné reflexe zpracovávají základní životní témata.

Skupina je určena pro kohokoliv, kdo si chce v každodenním shonu najít dvě hodiny pro reflexi svého života a zamyslet se nad souvislostmi na které v běžném rytmu nezbývá čas.

Všichni členové podepisují závazek mlčenlivosti, pro osobní témata, které se na skupině objeví.

Skupina není určena pro osoby se závažnými psychickými obtížemi.

Volná malba

Inspirací pro přístup volné malby je hlavně osobnost Arno Sterna a jeho „Closlieu“, tedy místnosti či prostoru vytvořeném ke stimulaci a ochraně svobodného výtvarného vyjádření, které A. Stern nazývá „Formulation“.

Možnosti a potenciál této techniky jsem zkoumal v dvouletém procesu tvorby své diplomové práce, přičemž rok zabral praktický výzkum a rok zpracování dat. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly velký potenciál tohoto terapeutického přístupu při řešení témat, se kterými klienti do terapie přichází.

V Atelieru kruh využíváme techniku volné malby k terapeutickým účelům jako jednu z možností, jak vyjádřit a reflektovat aktuální témata.

Jógová terapie

Od roku 1999 jsem žákem swámího Mahešvaranandy a od roku 2005 cvičitelem Jógy v denním životě. Bohatství jógových technik využívám i v psychoterapeutickém procesu.

Jedná se o zejména o techniky správného dechu, psychického i fyzického uvolnění a techniky soustředění. Možností je také využití techniky Joganidra – jógového spánku pro „přeprogramování“ myšlenkových stereotypů.

Sand Tray – terapie v písku

Sandtray je terapeutická metoda, která využívá znalostí terapie hrou a humanistický, na klienta orientovaný přístup. Je to terapie hrou s figurkami na pískovišti.

Tato technika umožňuje objevit a pojmenovat vnitřní konflikt. Uvědomit si, přijmout a transformovat určité části osobnosti. Nalézt nové životní motivy a vnitřní zdroje energie. Umožňuje vyrovnat se s dopady minulých zážitků a situací. Díky sandtray se člověk učí aktivně přistupovat k řešení problémů a aktivně měnit své prožívání.

Sandtray vytváří bezpečný prostor pro nastolení pozitivní životní změny. Tady a teď.

Více informací najdete na: https://www.sandtray.cz/.

TERAPIE

Ceník

Pracuji na přímou platbu a nemám smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou.

Výhodou jsou rychlé objednací lhůty a naprostá anonymita (neposkytuji informace žádné třetí straně – zdravotní pojišťovně)

Cena individuální konzultace je 900 Kč / 60 minut

Úhrada je možná hotově na místě nebo předem na účet č. 123-1026080277 / 0100.

Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a termín, za který platbu hradíte ve formátu den/měsíc/rok.

Cena za skupinovou arteterapii je 200 Kč / 60 minut

Objednávky:

tel.: 608 321 162

gardelka@atelierkruh.cz

Domluvený termín setkání je pro obě strany závazný. Zrušení sezení je možné nejpozději do 19 hodin předchozího dne. Pokud klient sezení zruší později, je mu účtován storno poplatek 400 Kč.

Jsem vázán mlčenlivostí o všem, co během rozhovorů proběhne a řídím se etickým kodexem psychoterapeutické profese.

TERAPIE

Fotogalerie

Name

Psychoterapeut, arteterapeut a instruktor jógy

Vystudoval jsem Střední pedagogickou školu v Přerově a speciální pedagogiku na UP Olomouc.

Absolvoval jsem výcvik ve skupinové psychoterapii typu SUR se zaměřením na arteterapii. Jsem držitel evropského psychoterapeutického certifikátu.

Vystudoval jsem arteterapii v dvouletém akreditovaném kurzu u M. Huptycha.

Absolvoval jsem kurz Sandtray u V. Galuskové

Absolvoval jsem řadu dílčích terapeutických technik.

Mám více než dvacetiletou praxi v oblasti výchovy dětí a mládeže v ústavní péči, během které jsem uplatňoval psychoterapeutický a arteterapeutický přístup.

Od roku 1999 je žákem swámího Mahešvaranandy a od roku od roku 2005 cvičitelem Jógy v denním životě.

Zabývám se organizováním programů a táborů pro děti, mládež a dospělé. Tyto programy vychází z principů jógy a jsou zaměřeny na všestranný rozvoj, vzájemnou spolupráci a šetrný vztah k přírodě.

Vyučuji v keramickém studiu v Kohoutově programy pro pedagogy.

Specializuji se na aplikaci expresivních terapií ve výchovném procesu se zaměřením na arteterapii.

Státní zkoušku mám z terapeutických metod, poradenství, andragogiky a etopedie.

Mezi mé zájmy patří keramika, tradiční řemesla, jóga, hra na kytaru a házení nožem.

V psychoterapeutické oblasti nacházím velký zdroj inspirace v mytologii a psychosomatickém přístupu.

Jsem ženatý a mám dceru.

Metody, které používám

 • Psychoterapie
 • Arteterapie skupinová i individuální
 • Sandtray terapie – terapie v pískovišti
 • Jógová terapie
 • Volná malba

Jak vnímám psychoterapii
Osobně vnímám psychoterapii jako proces hlubokého setkání s osobním příběhem klienta, díky kterému můžeme společně nahlédnout a reflektovat skutečnosti jeho vnitřního (a tudíž reálného) světa. V tomto procesu se vnímám spíše jako průvodce než vykladač či expert. Věřím, že největším expertem na jeho život je sám klient a mou ambicí je pomoci najít jeho vnitřní zdroje pro řešení situace, která ho přivedla do terapie.

Přestože nepopírám své kořeny v hlubinně a psychodynamicky orientovaných psychoterapeutických směrech, nebráním se ani direktivnějšímu přístupu, pokud to situace a potřeby klienta vyžadují.

Přikláním se k názoru, že s každým klientem společně hledáme a vytváříme jedinečný terapeutický přístup, který vyžadují právě jeho aktuální potřeby.

Vzhledem ke svým terapeutickým zkušenostem věřím v účinnost neverbálních prostředků v kombinaci s těmi verbálními, ať už v podobě práce s hlínou nebo jiným výtvarným materiálem nebo práce v písku (viz Sandtray).

Pokud mi nabídnete svou důvěru, rád se stanu Vašim společníkem na cestě vnitřního porozumění, které je základem žádoucí změny.

PSYCHOTERAPEUT, ARTETERAPEUT A INSTRUKTOR JÓGY

Mgr.

Petr Gardelka

Osobně vnímám psychoterapii jako proces hlubokého setkání s osobním příběhem klienta, díky kterému můžeme společně nahlédnout a reflektovat skutečnosti jeho vnitřního (a tudíž reálného) světa. V tomto procesu se vnímám spíše jako průvodce než vykladač či expert. Věřím, že největším expertem na jeho život je sám klient a mou ambicí je pomoci najít jeho vnitřní zdroje pro řešení situace, která ho přivedla do terapie.

Přestože nepopírám své kořeny v hlubinně a psychodynamicky orientovaných psychoterapeutických směrech, nebráním se ani direktivnějšímu přístupu, pokud to situace a potřeby klienta vyžadují. Přikláním se k názoru, že s každým klientem společně hledáme a vytváříme jedinečný terapeutický přístup, který vyžadují právě jeho aktuální potřeby.

Kdo jsem a jak pracuji...

Ателье Круг


Ателье Круг - это пространство для творчества с глиной, изготовления керамики и изделий из стекла с качественным оборудованием и под профессиональным руководством.

Мы предлагаем одноразовые, постоянные, групповые и индивидуальные курсы. Также можно договориться о программе для всей семьи или группы друзей. (Пользуются спросом и программы для всей семьи или группы друзей.)

Для детальной информации какие курсы можно провести на русском или английском языке звоните или отправляйте смс на телефонный номер +420 608 321 168 или пишите на info@atelierkruh.cz.

Atelier Kruh


Atelier Kruh is a space for ceramics and glass production with quality background, professional equipment and teachers.

We offer one-off, regular, group and individual programs. It is also possible to arrange tailor-made programs for a group whatever it is your family or a team of your friends.

For further information which programs are available in english mail or call us: