Skip to main content

Provozní řád

Lidský přístup a normální osobní dohoda jsou pro nás nejdůležitější. Zároveň musí mít vše svůj řád a chceme se řídit příslušnými zákony a předpisy.

Přihlášením do jakéhokoliv kurzu Atelieru kruh a jeho zaplacením se účastník zavazuje dodržovat Provozní řád Atelieru kruh, který souvisí s ochranou zdraví, požární ochranou a ochranou osobních údajů. Účastník se zavazuje řídit se pokyny lektora kurzu. V případě, že trpíte zdravotními potížemi, konzultujte se svým lékařem, zda je pro Vás kurz vhodný. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné zdravotní problémy.

 1. Všeobecné podmínky Atelieru kruh
 2. Plán kurzů
 3. Přihlášení do kurzu
 4. Dárkový list
 5. Platby
 6. Storno podmínky
 7. Atelier ostatní
 8. Pořizování fotodokumentace
 1. Všeobecné podmínky Atelieru kruh

a. Provozovatel je Atelier kruh zastupovaný Mgr. Petrem Gardelkou, IČO 68182317, se sídlem Řezáčova č. p. 428/8, Olomouc, PSČ 779 00.

b. Provozovna Atelieru kruh se nachází v areálu Grios, Lazecká 393/70a, PSČ 779 00, budova II., 2. patro.

c. Účastník je fyzická osoba, která se přihlásila do programu organizovaném provozovatelem, nejčastěji prostřednictvím přihlášky na webové stránce nebo vyplněním papírové přihlášky osobně. V případě neplnoletého klienta, je účastníkem rodič, který dítě do kurzu přihlásil.

d. Zájemce o služby je fyzická nebo právnická osoba, která zakoupila Voucher.

e. Kurz je jakýkoliv program, který se nachází v plánu kurzů provozovatele včetně jednorázových workshopů, příměstských táborů a programů konaných mimo provozovnu Atelieru kruh. Za kurz se považuje i individuálně sjednaná výuka.

f. Plán kurzů je seznam kurzů, který nabízí provozovatel ať už na svých webových stránkách nebo jiným způsobem, např. formou reklamy v tisku, prezentací na veřejných akcích atd. Obecně se jedná o nabídku volnočasových aktivit s uměleckou tématikou. Tyto kurzy se obvykle konají v provozovně poskytovatele nebo na místech jinak určených.

g. Kurzovné je cena za kurz, který poskytuje provozovatel účastníkovi v rámci obsahu konkrétního kurzu, který je definován v plánu kurzů.

h. Lektor je osoba pověřená provozovatelem k vykonávání výuky.

ch. Dárkový list je potvrzení vydané provozovatelem, na základě kterého může účastník čerpat služby nebo slevu na služby provozovatele v definovaném rozsahu a termínu.

i. Trimestr: je zpravidla tříměsíční kurz, který obsahuje 10 lekcí, pokud není uvedeno jinak, jehož obsah je definován v nabídce kurzu.

 1. Plán kurzů
 1. provozovatel plán kurzů zveřejňuje na internetových stránkách www.atelierkruh.cz a prostřednictvím dalších prostředků jako je Facebook, letáky, inzerce v tisku apod.
 2. Plán kurzů poskytuje informace o obsahu, délce, místě konání a ceně kurzů.
 3. Informace a obrazová dokumentace popsané v plánu kurzů mají informativní charakter a mohou se přizpůsobovat aktuálním potřebám účastníků.
 4. Plán kurzů uvádí i jméno lektora příslušného kurzu. Provozovatel si vyhrazuje právo změny lektora ze závažných důvodů (nemoc, rodinná situace atd.) bez předchozích upozornění.
 1. Přihlášení do kurzu
 1. Do kurzu je účastník přihlášen, pokud vyplní formulář na stránkách www.atelierkruh.cz nebo pošle email na adresuinfo@atelierkruh.cz nebo jinou aktuální e-mailovou adresu zveřejněnou na výše uvedených www stránkách.
 2. Zaplacením kurzovného vstupuje účastník do smluvního vztahu s provozovatelem a zavazuje se řídit provozním řádem Atelieru kruh. Zároveň dává najevo, že je srozuměn s obsahem kurzu uvedeném v plánu kurzů a souhlasí s ním.
 3. Zároveň se účastník zavazuje dodržovat Požární řád, Podmínky ochrany zdraví a Postupy a bezpečnost při používání strojů a zařízení. Tyto dokumenty jsou součástí provozního řádu a jsou k nahlédnutí ve fyzické podobě v Atellieru kruh a jsou součástí provozního řádu. Na začátku každého kurzu účastník podepisuje seznámení s těmito dokumenty. Abychom ušetřili čas, prosíme všechny účastníky, aby si před nástupem do kurzu dokumenty prostudovali.
 1. Dárkový list
 1. zakoupení dárkového listu označeném též „dárkový poukaz“ apod. sjednává zájemce o služby konkrétní služby nebo slevu na služby Atelieru kruh pro konkrétní osobu.
 2. Dárkový list je vystaven ve fyzické podobě a dodán zájemci o služby předem sjednaným způsobem.
 3. Takto vystavený Dárkový list je jedinečný a má omezenou platnost. Je určen pro konkrétní osobu a je omezen na čerpání určených služeb nebo slevy na služby provozovatele.
 4. Doba platnosti Dárkového listu je 6 měsíců, pokud není sjednána se zájemcem o služby jiná doba platnosti.
 5. Součástí žádosti o vystavení Dárkového listu jsou následující údaje: popis služeb provozovatele, na která je možné Dárkový list použít, kontaktní údaje zájemce o služby, údaje o oprávněné osobě k využití Dárkového listu, způsob úhrady Dárkového listu, časové rozmezí platnosti Dárkového listu.
 6. Zaplacením Dárkového listu vzniká smlouva mezi provozovatelem a zájemcem o služby, jejímž obsahem je možnost čerpat služby nebo slevu na služby provozovatele v definovaném rozsahu a termínu. Tato smlouva trvá do okamžiku čerpání této služby a zaniká s koncem platnosti Dárkového listu.
 7. Čerpání služby nebo slevy na služby začíná dnem, kdy mezi provozovatelem a oprávněnou osobou dojde k dohodě na termínu konání (anebo zahájení) kurzu z nabídky provozovatele, k úhradě jehož ceny bude sleva použita. Touto dohodou ztrácí Dárkový list další platnost.
 8. Z ceny vybraného kurzu bude odečtena cena Dárkového listu. Následný rozdíl v ceně musí být uhrazen nejpozději do zahájení kurzu.
 9. Již zaplacené a odeslané Dárkové listy provozovatel ani neproplácí, ani nepřijímá zpět.
 10. V případě ztracených, či poškozených Dárkových listů je jejich náhrada možná pouze na základě dohody s provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo rozhodnout se, zda náhradu uzná, či nikoliv.
 11. Obdobně jako v případě kurzů, lze Dárkový list Atelieru kruh po dohodě převést na náhradníka bez dalších poplatků.
 12. Dárkový list je vázán výhradně na konkrétní osobu. Změnu této osoby je nutné písemně nahlásit, pokud je s touto změnou srozuměna původní osoba.
 13. Již zaplacený Dárkový list nelze žádným způsobem vracet, proplácet či směňovat.
 1. Platby
 1. Přihláška na kurz je platná až po uhrazení kurzovného účastníkem některým z nabízených možností platby.
 2. Nahrazovaní zameškaných lekcí: V průběhu pravidelného kurzu (trimestru) si může účastník nahradit maximálně 2 lekce v jiném pravidelném kurzu (mezi pravidelné kurzy nejsou považovány jednorázové, například víkendové kurzy). Tato náhrada musí předem domluvena s provozovatelem a to buď mailem, telefonicky nebo osobně. Za zameškané lekce provozovatel nevrací peníze, ani je nelze odečíst z kurzovného. Po skončení kurzu není nahrazení lekcí možné.
 1. Storno podmínky

Ano, život přináší řadu překvapení a nečekaných křižovatek. Může se stát, že jste se přihlásili na kurz a něco Vám do toho přišlo. Snažíme se k podobným případům přistupovat individuálně. Můžeme nabídnout jiný kurz nebo individuální výuku. Je možné čerpat náhradu i formou odebrání zboží.

Zároveň se snažíme udržet ceny kurzů co nejnižší a domluvit výuku s kvalitními lektory. Proto vždy nemůžeme vrátit celou částku. Pokud se nedohodneme na náhradním řešení, vracíme část kurzovného v závislosti na době storna do začátku kurzu, proto, prosím dobře odhadněte své časové možnosti.

 • Více než 30 dnů před začátkem kurzu vracíme 100% ceny kurzu
 • 29-15 dnů před začátkem kurzu vracíme 80% ceny kurzu
 • 14-7 dnů před začátkem kurzu vracíme 50% ceny kurzu
 • 6-3 dny před začátkem kurzu vracíme 30% ceny kurzu
 • méně než 3 dny před začátkem kurzu vracíme 20% ceny kurzu
 • při odstoupení z kurzu v jeho průběhu kurzovné nevracíme.

V případě odstoupení z kurzu za sebe můžete poslat náhradníka

V případě Vaší nespokojenosti s kurzem je nutné písemně sdělit důvod nespokojenosti. Každý případ prošetříme a pokusíme se zjednat nápravu. V případě, že se nám podaří zjednat nápravu, kurzovné nevracíme. Pokud bude Vaše nespokojenost přetrvávat a opět nám písemně sdělíte oprávněný důvod své nespokojenosti, vracíme 70% zbylé ceny.

Změna kurzu v době jeho trvání: V průběhu trimestru můžete přestoupit do jiného kurzu, pokud jsou v něm volná místa.

V případě, že nastoupíte do kurzu v jeho průběhu, zaplatíte poměrnou část původní ceny kurzu.

 1. Atelier ostatní
  1. Odložené věci: za veškeré osobní věci zodpovídá výhradně účastník. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich případnou ztrátu. Provozovatel nedoporučuje brát si sebou do kurzu cenné věci.
  1. Používání mobilních telefonů: prosíme, aby účastníci používáním svých mobilních telefonů a podobných zařízení nerušili ostatní účastníky zvl. hlasitým hovorem, či poslechem hudby.
  1. Úklid pracovního místa: účastník je povinen na konci každé výuky uklidit své pracovní místo a nářadí, které používal od zbytků hlíny či glazur včetně podlahy u svého pracovního místa. To se týká i používání hrnčířského kruhu. To vše vlhkou cestou, aby se zamezilo vdechování jemného keramického prachu a glazur. Pracovní místo je účastník povinen zanechat když ne v lepším stavu, tak alespoň takovém, v jakém místo převzal.
  1. V případě, že si účastník nepřeje uklízet své pracovní místo, může mu provozovatel navýšit kurzovné o 20%. Toto navýšení pokryje zaplacení pracovní síly na úklid.
  1. Umývání nářadí a rukou: vzhledem k limitovanému odtoku odpadu umýváme hrubé nečistoty v lavoru s vodou. Teprve takto očištěné nářadí a ruce mohou být domyty v dřezu, který se nachází v Atelieru. Do odpadu nepatří zvláště zbytky hlíny, sádry či glazur.
  1. Zvířata: kromě vodících psů pro nevidomé mají zvířata do Atelieru kruh vstup zakázán.
  1. Právo provozovatele na vyloučení účastníka z kurzu bez náhrady: pokud účastník opakovaně porušuje základy slušného chování, zejména účastní-li se kurzu pod zjevným vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, obtěžuje ostatní účastníky ať už verbálně nebo fyzicky, může být bez náhrady z kurzu vyloučen.
  1. Právo provozovatele vyloučit účastníka příměstského tábora: v případě, že se účastník (dítě) příměstského tábora opakovaně chová v rozporu s dobrými mravy, např. napadá ostatní účastníky ať už verbálně nebo fyzicky, nedbá pokynů lektorů a tím vystavuje sebe nebo ostatní riziku poškození zdraví, svévolně odchází z programu nebo jinak opakovaně porušuje provozní řád Atelieru kruh, je provozovatel oprávněn takového účastníka vyloučit s programu bez náhrady.
  1. Prosíme rodiče, aby zvážily, zda je program Příměstského tábora vhodný právě pro Vaše dítě.
  1. Kouření: kouření je v zakázáno jak ve vnitřních prostorách Atelieru kruh, tak v celém areálu Grios, ve kterém se atelier nachází, kromě vyhražených prostor.
  1. Požívání nápojů a stravy během kurzu: k občerstvování slouží kuchyňský kout. Nedoporučujeme požívat nápoje a potraviny během práce s výtvarným materiálem a během glazování.
  1. Používání glazur, oxidů a jiných dekoračních prostředků. Přiměřené používání těchto prostředků je v ceně kurzu. V Atelieru kruh se mohou používat jen místní keramické hmoty a glazury nebo zakoupené v atelieru kruh. V případě, že chcete používat přinesené materiály, musíte tuto skutečnost konzultovat s lektorem a získat výslovný souhlas. Podmínkou udělení tohoto souhlasu je vyloučení rizika poškození pece nebo výrobků ostatních účastníků.

Veškeré výrobky musí být ze spodní části řádně otřeny od glazury včetně okrajů do výšky cca 4mm v závislosti na typu použité glazury. Zodpovědný zaměstnanec nevypálí výrobky, u kterých shledá riziko stečení glazury nebo riziko poškození ostatních výrobků.

  1. Výpal keramiky a hotové výrobky

Výrobky, které nejsou podepsané, mají příliš silnou stěnu nebo nejsou dostatečně suché, nebudou vypáleny. Hotové výrobky, které si účastník nevyzvedne a nereaguje na výzvy k jejich vyzvednutí může provozovatel zlikvidovat.

Nevyzvednuté výrobky po kurzu se skladují po dobu tří měsíců po jeho ukončení. Poté má provozovatel právo nevyzvednuté výrobky zlikvidovat.

Jakékoliv škody, které způsobí zavinění účastníka, jde na jeho vrub a provozovatel může požadovat náhradu za poškozené části pece.

  1. Stížnosti

V případě nejasností nebo stížnosti napište na e-mail: info@atelierkruh.cz nebo volejte na tel.: 608 321 162

 1. Pořizování fotodokumentace
  1. Během kurzů je provozovatel oprávněn a účastník to bere na vědomí, bezúplatně pořizovat fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy o jejich průběhu včetně podobizen účastníků a přítomných osob a o vytvářených dílech. Jakékoliv záznamy jsou pořizovány neskrytě a veškeré osoby, které by mohly být na záznamech rozpoznány, jsou vždy předem upozorněny a mají možnost se pořizovaného záznamu neúčastnit.
  1. Provozovatel fotografie a záznamy pořizuje pro účely zveřejnění ukázek na internetu a ve svých propagačních materiálech.
  1. Účastník kurzu uděluje provozovateli bezplatnou licenci k užití jeho díla, které vznikne v průběhu kurzů poskytovatele, a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv. Provozovatel není povinen licenci využít. Na základě udělené licence je provozovatel oprávněn užít část díla nebo celá díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech.
  1. Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tento provozní řád. Aktuální znění provozního řádu provozovatel zveřejňuje na internetových stránkách www.atelierkruh.cz.

Tento provozní řád je platný a účinný od 1. 5. 2020.

Ателье Круг


Ателье Круг - это пространство для творчества с глиной, изготовления керамики и изделий из стекла с качественным оборудованием и под профессиональным руководством.

Мы предлагаем одноразовые, постоянные, групповые и индивидуальные курсы. Также можно договориться о программе для всей семьи или группы друзей. (Пользуются спросом и программы для всей семьи или группы друзей.)

Для детальной информации какие курсы можно провести на русском или английском языке звоните или отправляйте смс на телефонный номер +420 608 321 168 или пишите на info@atelierkruh.cz.

Atelier Kruh


Atelier Kruh is a space for ceramics and glass production with quality background, professional equipment and teachers.

We offer one-off, regular, group and individual programs. It is also possible to arrange tailor-made programs for a group whatever it is your family or a team of your friends.

For further information which programs are available in english mail or call us: